vsalogo

Trang trại Ideal Fish: Mô hình nuôi trồng thủy sản tuần hoàn thành công

Những người vươn khơi, Tạp chí nuôi biển 
30/01/2019
(VSA - VƯƠN KHƠI 1/2019) Chỉ vài tháng nữa, Công ty nuôi thủy sản Ideal Fish ở W...

CÔNG TY TNHH NGUYỄN HƯNG

Tạp chí nuôi biển, Những người vươn khơi 
30/01/2019
(VSA - VƯƠN KHƠI 1/2019) Ngày24/12/2018, trong đợt công tác tại tỉnh Phú Yên, đo...

Tăng cường tập huấn Giảng viên nguồn về Kỹ thuật nuôi biển công nghiệp

Tin tức, Hiệp hội VSA 
20/08/2018
(VSA 20/08/2018) Chủ động đào tạo nguồn nhân lực phục vụ nuôi biển theo hướng cô...

Thành lập Hiệp hội Nuôi biển Việt Nam

Giới thiệu 
04/06/2018
(Mard-15/11/2016): Sau nhiều tháng chuẩn bị, vận động các cá nhân, tổ chức đăng...