vsalogo

Từ thời niên thiếu, khi học việc trên những chuyến tàu đánh bắt thủy sản, Craig Kasberg đã yêu thích cuộc sống ngoài biển khơi. Nhưng anh luôn trăn trở mỗi lần thấy phế phẩm từ cá bị đổ ngược trở lại...

Không tìm thấy dữ liệu